Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

Po co się tak męczyć robiąc coś co wiesz, że kompletnie nie chcesz robić?

Nic Ci nie daje oprócz jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, że będzie Ci łatwiej jak to przeżyjesz?

Czy taka ilość lat i czasu poświęcona jest tego warta?

A może by tak żyć tak jak chce się żyć.


6234 28d3
Reposted fromrubinek rubinek viaoutofmyhead outofmyhead
0609 0e41 400
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
0525 394c 400
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaoutofmyhead outofmyhead
6782 bcca 400
Reposted fromfilmowy filmowy viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
5061 a353 400
Reposted fromcogitavi cogitavi viaoutofmyhead outofmyhead
0638 2bd3 400
Reposted fromzciach zciach viaoutofmyhead outofmyhead
9245 37e3 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoutofmyhead outofmyhead
9752 f731 400
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaoutofmyhead outofmyhead
0092 3b9f 400

November 30 2019

6697 5ea0 400
Reposted fromowca owca vialonelyjulia lonelyjulia
8071 44f6 400
Reposted fromowca owca vialexxie lexxie
3988 cb7b 400
Reposted fromkniepuder kniepuder via0 0
2838 ea69 400
Reposted fromfukuku3 fukuku3 via0 0
5881 4300 400
Reposted fromzelbekon zelbekon via0 0
9879 1f40 400
Reposted fromPoranny Poranny viapowidlo powidlo
8365 b0ca 400
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl